Dataskyddspolicy för Verksamhetslokaler.se

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Verksamhetslokaler.se ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS ("Verksamhetslokaler.se ApS", ”vi” eller "vår") behandlar dina personuppgifter (”Användaren”) i samband med att du besöker Verksamhetslokaler.se inklusive våra undersidor ("Sökmotoren").

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
1.1 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Rentbuyestate.com Sweden ApS
Mynstersvej 3
DK-1827 Frederiksberg C
Org.nummer: 34625395

1.1.1 Rentbuyestate.com Sweden ApS kan kontaktas antingen via telefon (+45) 50 54 81 00 eller via e-mail support@verksamhetslokaler.se.

2. Behandlingar
2.1 Behandling av personuppgifter i samband med skapandet av en användarprofil

2.1.1 När 
du skapar en användarprofil behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • E-mail i syfte att skapa din användarprofil


2.1.2 Därutöver kan du själv välja att uppge ytterligare personuppgifter när du registrerar dig, såsom bl.a. namn och telefonnummer. Några funktioner såsom kontakt till vissa användare är endast tillgängliga om du har uppgett namn och telefonnummer.

2.1.3 Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning, jfr artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen består av att kunna identifiera dig när du skapar användarprofilen.

2.2 Behandling av personuppgifter i samband med att du använder Sökmotoren

2.2.1 När du använder Sökmotoren samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig: 

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Information om att Användaren är hyresvärd eller säljare och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om vilken typ av lokalsökande Användaren söker efter.
 • Information om Användarens kontakt avseende specifika lokaler
 • Information om att Användaren är lokalsökande och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om var Användaren söker lokal, vilken kategori och typ osv.
 • Information om och uppgifter från de annonser som Användaren skapar (lokalannonser och/eller lokalsökarannonser)
 • Geografiska uppgifter
 • Köphistorik
 • Mailkorrespondens mellan Verksamhetslokaler.se och Användaren
 • Logg över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Information från cookies och tracking data i syfte att säkerställa Sökmotorens funktionalitet och tillhandahållande av Sökmotorens tjänster. 
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar för exempelvis delning av personuppgifter.


2.2.2 Laglig grund för behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning, jfr artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen är att kunna identifiera Användaren och tillhandahålla Sökmotorens tjänster, inklusive bl.a. lokalsökrobot och information om lokaler, samt att kommunicera med Användaren t.ex. meddela Användaren om att Sökmotorens tjänster har uppdaterats eller ändrats, kontakta Användaren i samband med kundservice och förfrågningar. Därutöver har vi också ett berättigat intresse i att kunna förhindra och utreda eventuellt missbruk av Sökmotoren.

2.3 Behandling av personuppgifter vid köp

2.3.1
I samband med att du uppgraderar dig till och betalar för vårt "Guldanvändar"-abonnemang via Sökmotoren samlar vi eller vår betalningstjänstleverantör (DIBS) in följande personuppgifter om dig för följande ändamål:

 • Namn för identifiering och genomförande av köp, om du väljer att uppge ditt namn
 • E-mail för identifiering och genomförande av köp.
 • Kreditkortupplysningar i syfte att slutföra köpet.


2.3.2 Laglig grund för dessa behandlingar är att de är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser i avtalet som du ingår med oss, enligt artikel 6.1 b) i den allmänna dataskyddsförordningen, eller att behandlingarna är nödvändiga för avtalets ingående. Om Användaren väljer att inte tillhandahålla sådana personuppgifter, kan inte Användaren ingå avtal med Verksamhetslokaler.se ApS.

2.4  Behandling av personuppgifter i samband med segmentering och marknadsföring

2.4.1 Om Användaren har lämnat sitt samtycke till att Verksamhetslokaler.se ApS behandlar Användarens personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive att informera Användaren om nya funktioner i Sökmotoren och liknande information, behandlas personuppgifterna enligt nedan.

2.4.2samband med ovan behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Namn för identifiering
 • E-mail för identifiering
 • Telefonnummer för identifiering
 • Information om att Användaren är hyresvärd eller säljare och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om vilken typ av lokalsökande Användaren söker efter.
 • Information om Användarens kontakt avseende specifika lokaler
 • Information om att Användaren är lokalsökande och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om var Användaren söker lokal, vilken kategori och typ osv.
 • Information om och uppgifter från de annonser som Användaren skapar (lokalannonser och/eller lokalsökarannonser)
 • Köpshistorik
 • Geografiska uppgifter
 • Logg över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Information från cookies och tracking data av din generella användning av webbplatsen, inbegripet var, när och i vilken utsträckning du använder webbplatsen.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar för marknadsföring.


2.4.3 Laglig grund för behandlingarna ovan är ditt samtycke, enligt artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen. 

2.4.4 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din profil på sidan ”Mailinställningar”, som det finns en länk till längst ner i alla utskick.

2.5 
Behandling av personuppgifter för statistik, förbättring och vidareutveckling av Sökmotoren samt erbjudna tjänster

2.5.1 Vi använder följande personuppgifter som en del av (1) insamling av statistik (2) förbättring och optimering av Sökmotoren och de tjänster som erbjuds och (3) för vidareutveckling av Sökmotoren och tillhandahållande av nya tjänster. Samtliga behandlingar har för ändamål att optimera användarupplevelsen (t.ex. fixa buggar och anpassa eller förändra mjukvaruutvecklingen).

2.5.2 Vi behandlar följande personuppgifter om Användaren enligt ovanstående behandlingar:

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Information om att Användaren är hyresvärd eller säljare och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om vilken typ av lokalsökande Användaren söker efter.
 • Information om Användarens kontakt avseende specifika lokaler
 • Information om att Användaren är lokalsökande och därmed skapandet av relevanta sökagenter, inklusive information om var Användaren söker lokal, vilken kategori och typ osv.
 • Geografiska uppgifter
 • Köpshistorik
 • Logg över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Information från cookies och tracking data av din generella användning av hemsidan, inbegripet var, när och i vilken utsträckning du använder webbplatsen.


2.5.3 Laglig grund för dessa behandlingar är vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f) GDPR. Våra berättigade intressen för behandlingarna är att få förståelse för och en inblick i de potentiella optimerings- och utvecklingsmöjligheter avseende vårt utbud av tjänster och eventuella förbättringstillägg för vår hemsida i syfte att förbättra din användarupplevelse.

3. Lagring och gallring av personuppgifter
3.1 Verksamhetslokaler.se ApS samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörandet av de ovanstående ändamålen enligt avsnitt 2. När Användarens personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ovanangivna ändamålen, gallrar Verksamhetslokaler.se ApS Användarens personuppgifter.

3.2 Om du väljer att stänga ned ditt konto, raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter inom ett år efter att kontot har stängts ned.

3.3 
Personuppgifter relaterade till betalning av Guldanvändarabonnemanget sparar vi i fem år från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna samlades in, i enlighet med danska Bokföringslagens krav.

3.4 Som alternativ till att gallra personuppgifter genom raderingen, kan vi välja att istället anonymisera personuppgifterna. Genom anonymisering faller uppgifterna utanför GDPR:s tillämpningsområde och därmed behöver vi inte beakta gallringstider. Typiskt sett använder vi anonymisering för uppgifter som är relevanta i statistiska sammanhang.

4. Delning av personuppgifter och kategorier av mottagare
4.1 Följande kategorier av mottagare kommer att ta del av dina personuppgifter:

 • Dataleverantörer, som våra IT-leverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster till plattformen så att webbplatsen kan fungera, våra betalningsleverantörer, e-postleverantörer och vårt externa ekonomisystem
 • Revision- och bokföringsleverantörer


4.2 Företag inom Digital Disruption Mediakoncern som tillhandahåller support och underhåll av våra system- se punkt 3.2  Verksamhetslokaler.se ApS delar dina personuppgifter med andra bolag inom samma koncern (d.v.s. andra bolag som ägs av Digital Disruption Media). Utöver vad som anges ovan lämnar inte Verksamhetslokaler.se ApS ut dina personuppgifter till några andra mottagare än de som anges här. Sökmotorens tjänster tillåter Användaren att dela dennes personuppgifter med andra användare av Sökmotorens tjänster. Användaren bör därför överväga vilken information som denne gör tillgänglig för andra användare.

4.3 Sökmotorens tjänster kan innehålla länkar till andra hemsidor, som har andra policys för personuppgiftsbehandling. Verksamhetslokaler.se ApS är inte ansvarig för tredjemans behandling av Användarens personuppgifter som Verksamhetslokaler.se ApS inte har någon relation till.

5. Säkerhet och skydd av personuppgifter
5.1 Verksamhetslokaler.se ApS genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå sett till riskerna med behandlingen, såsom oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, vilka i synnerhet kan leda till skador på fysisk, materiell eller immateriell egendom, samt med hänsyn till den nuvarande tekniska nivån, genomförandekostnader och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålet med den berörda behandlingen samt sannolikheten av att riskerna faktiskt inträffar och hur allvarliga inträffandet av riskerna är sett till Användarens fri- och rättigheter.

5.2 Verksamhetslokaler.se ApS verkställer interna riktlinjer genom att tillhandahålla flera lämpliga riskhanteringsåtgärder, både proaktiva och reaktiva, säkerhets- och dataskyddsåtgärder samt bedömningar. Verksamhetslokaler.se ApS vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa onlinesäkerhet, fysisk säkerhet, risk för förlust av personuppgifter och andra risker med beaktande av riskerna i samband med behandlingen och arten av de personuppgifter som skyddas. Verksamhetslokaler.se ApS begränsar även tillgången till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett legitimt behov av att ha tillgång till informationen.

6. Användarens rättigheter
6.1 Genoom den allmänna dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

- Rätten till information och tillgång: Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

- Rätten till rättelse: Du har rätt till att få dina felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

- Rätten till radering: I vissa fall har du rätt till att få dina personuppgifter raderade innan tidpunkten som vi gallrar dem.

- Rätten till begränsning: I vissa fall har du rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, får vi endast behandlar dina uppgifter, förutom för lagring, genom att inhämta ditt samtycke, eller med hänsyn till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätten till invändning: Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

- Rätten till dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Verksamhetslokaler.se ApS till en annan personuppgiftsansvarig.

6.2 Vidare kan du alltid återkalla ditt samtycke för det fall vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke (återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades). 

6.3 Användaren har rätt till att motsätta sig direktmarknadsföring och har rätt att begära att Sökmotoren inte ska behandla dennes personuppgifter i marknadsföringssyften. Notera att om marknadsföring och andra förfrågningar från Sökmotoren undanbeds, kan Sökmotoren fortfarande skicka servicemeddelanden.I vissa fall kan Användarens önskan att ta bort personuppgifter innebära att Sökmotoren inte längre kan tillhandahålla tjänster till Användaren.

7. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
7.1.1 Om du är missnöjd med hur Verksamhetslokaler.se ApS behandlar dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta Verksamhetslokaler.se ApS via e-mail support@verksamhetslokaler.se eller till adressen angiven i avsnitt 1.1.1.

Vid klagomål kan du också vända dig till antingen: danska tillsynsmyndigheten Datatilsynet, Borgergade 28, 5.1300 København K, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk, eller svenska Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, telefonnummer: +46 86 57 61 00, e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se.