Villkor

Om frågor eller problem uppstår finns alltid support@verksamhetslokaler.se för personlig betjäning.

Allmänt
1.1 
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som hänvisas i dessa villkor eller som tillhandahålls på följande webbplats, härefter gemensamt benämnda ”Villkor”, gäller vid användningen av www.verksamhetslokaler.se, efterföljande benämnt ”Lokalsökmotorn. Villkoren gäller vid användning av Lokalsökmotorn och gäller mellan Verksamhetslokaler.se ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, och varje Användare. En Användare förstås som en verksamhet med ett aktivt organisationsnummer och som upprättar ett konto i Lokalsökmotorn. 
1.2
Lokalsökmotorn är uteslutande till företag och får endast användas av verksamheter med ett aktivt Organisationsnummer. Lokalsökmotorn får inte användas av privatpersoner. Om en privatperson ändå upprättar en profil i Lokalsökmotorn, kan denna profil bli inaktiverad. Det finns inte möjlighet för återbetalning då en privatperson väljer att nyttja Lokalsökmotorn, det ger även ingen ångerrättsskyldighet om en privatperson ändå använder sig av Lokalsökmotorn.
1.3
Genom Lokalsökmotorn levererar Verksamhetslokaler.se ApS en service, där hyresvärdar, säljare och lokalsökande kan komma i direkt, snabb och dynamisk kontakt med varandra. Som utgångspunkt är användning av Lokalsökmotorn kostnadsfri men Användarna har möjlighet att köpa till abonnemang, vilka ger en mängd fördelar. Alla abonnemang är löpande abonnemang, som ska stoppas av Användaren själv när Användaren inte längre har behov för detta.
1.4
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig på Lokalsökmotorn, då Lokalsökmotorn inte önskar att koppla samman användare med företag som har svårt att betala. Lokalsökmotorn förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse på Lokalsökmotorn förpliktar sig till att informera Lokalsökmotorn om detta omgående.


2. Registrering, cookies och e-post
2.1
Vid registrering av ett konto i Lokalsökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Vid registrering av ett konto i Lokalsökmotorn accepterar Användaren att mottaga e-postmeddelanden från Lokalsökmotorn, inklusive servicemail, nyhetsbrev samt e-post med information om relevanta lokaler eller Lokalsökande. Mottagande av e-post kan enkelt och selektivt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som kommer med i det skickade e-post meddelandet. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren själv kan ställa in vilka mails som Användaren ska ta emot.
2.3
Vid registrering av ett konto accepterar Användaren att Lokalsökmotorn använder cookies, enligt villkoren för användning av cookies angivna på Lokalsökmotorn, vars avsikt är att optimera Användarens upplevelse av Lokalsökmotorn. För det fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Lokalsökmotorn endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparats på Användarens dator i samband med användning av Lokalsökmotorn. Se en detaljerad beskrivning av vår cookiepolicy här.
2.4
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad gällande Villkoren för Lokalsökmotorn och Användaren accepterar även att Lokalsökmotorn ApS har rätt till att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars varsel. Verksamhetslokaler.se ApS upplyser om väsentliga kommersiella ändringar. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren är inloggad.
2.5
Användaren har rätten till att när som helst avregistrera sitt användarkonto hos Lokalsökmotorn. Om användaren har ett abonnemang måste abonnemanget stoppas innan inaktivering av profilen. Abonnemanget för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsperiod återbetalas inte. 
2.6
Om användaren önskar att tredje part agerar i förållande till användarens profil på Lokalsökmotorn måste tredje part visa fram dokumentation på att tredje part kan agera istället för användaren själv.

3. Särskilt för lokalsökande
3.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny lokal i Sverige har rätt att hämta information om lokaler eller registrera sig på Lokalsökmotorn. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt. Det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress i en sökannons. Användaren är införstådd med att uppladdat material kan visas hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Användaren ska omedelbart inaktivera annonsen direkt efter att lokalsökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbart avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort.
3.2
Vid registrering som Lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre arbetsdagar från registreringsdagen.
3.3
Det är kostnadsfritt för Lokalsökande att registrera ett konto, en sökagent och en sökannons i Lokalsökmotorn. Det är också kostnadsfritt för Lokalsökande att ta kontakt med de hyresvärdar och säljare som har friköpt en eller flera av deras annonser i Lokalsökmotorn. Därutöver kan Lokalsökande välja att uppgraderas till tjänsten Guldanvändare, vilket ger en framhävd lokalsökannons som är placerad i toppen av sökresultaten, snabbt besked om nya lokaler, tillgång till alla lokaler samt andra fördelar som optimerar möjligheten att hitta en lokal. 
3.4
Lokalsökaren kan lägga in ett foto på sin lokalsökannons. Det är Lokalsökarens fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt. Däribland får fotot inte vara av sexuell karaktär samt att Lokalsökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp i Lokalsökmotorn. Om det finns uppladdat material som överskrider andras rättigheter, så kommer dessa att tas bort så snart sökmotorn lägger märke till detta.
3.5
Andra användare kan ta emot Lokalsökandes kontaktdata och därmed kontakta användaren via mail eller telefon. Det står t.ex. då användaren ber om ytterligare info tillhörande en annons.
3.6
Lokalsökande kan i sin lokalsökannons erbjuda sig att hjälpa hyresvärden/lokalägaren med sysslor. Lokalsökaren kan även kontakta hyresvärdar/lokalägare som efterfrågar dessa tjänster av sin kommande hyresgäst. Som Lokalsökande får endast sedvanliga, lagliga och icke-kränkande tjänster tolkas av Lokalsökmotorn (det får inte erbjudas tjänster av sexuell karaktär).

Lokalsökaren ska alltid mottaga särskilt honorar för dessa tjänster i överensstämmelse med gällande lag, och det är inte tillåtet för Lokalsökaren att mottaga honorar för dessa tjänster via en reduktion av hyrespriset. Användarna har själva ansvar för att avtal om tjänster ingås i överensstämmelse med gällande lag, däribland uppgifter om inkomst till skatteverket.

4. Särskilt för hyresvärdar/lokalägare
4.1
Vid registrering av ett konto som hyresvärd eller säljare åtar sig Användaren att efter bästa förmåga erbjuda potentiella Lokalsökande lokaler som matchar den Lokalsökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen i Lokalsökmotorn.
4.2
Enbart hyresvärdar/lokalägare, eller fastighetsmäklare och advokater som representerar hyresvärden/lokalägaren eller säljaren får registrera ett konto i Lokalsökmotorn. Användare får endast annonsera en lokal som de har rätten till att agera för.
4.3
Hyresvärdar/lokalägare och säljare ansvarar till fullo för att informationen i deras annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärdar/lokalägare och säljare ansvarar för att de innehar nödvändiga immateriella rättigheter till allt material som laddas upp i Lokalsökmotorn. Hyresvärdar/lokalägare och säljare är införstådda med att material som laddas upp också kan komma att visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, senast inom en vardag efter att lokalen är såld eller uthyrd. Om material som är uppladdat överskrider andras rättigheter, vill dessa tas bort så snart Lokalsökmotorn uppmärksammar detta.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella Lokalsökande är hyresvärden/lokalägaren eller säljaren förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
4.5
Det är kostnadsfritt för hyresvärdar/lokalägare och säljare att registrera ett konto, en sökagent och en annons i Lokalsökmotorn. Härutöver kan hyresvärden eller säljaren själv välja att uppgradera sig till Guldanvändare, Guldanvändare+ eller Guldanvändare++. Vilket ger olika förmåner, inklusive åtkomst till databasen med Lokalsökande i Lokalsökmotorn, samt tillgång till kontaktinformation på sin egen annons, framhävning av sin annons eller en topplacering av sin annons i sökresultaten.
4.6
Andra användare kan ta emot hyresvärdars/lokalägarens kontaktdata och därmed kontakta användaren via mail eller telefon. Det står t.ex. då användaren ber om ytterligare info tillhörande en annons.

5. Ansvarsbegränsning

5.1
Lokalsökmotorn är också en annonsplattform med användargenererat innehåll, där hyresvärdar/lokalägare, säljare och Lokalsökande publicerar annonser med lokalerbjudanden och lokalönskemål. Lokalsökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet i Lokalsökmotorn och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information som den publicerar i Lokalsökmotorn. Lokalsökmotorn friskriver sig från allt ansvar för avtal som ingås direkt, eller andra mellanhavanden, mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Lokalsökmotorn skadeslös mot krav på ersättning p.g.a. användargenererat innehåll eller p.g.a. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång av immateriella rättigheter.
5.2
Lokalsökmotorn har rätt till men ingen skyldighet i att granska Användarens uppladdade material. Användarens uppladdade material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande, väcka anstöt eller som står i strid med lagen. Lokalsökmotorn förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Lokalsökmotorns skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor. 
5.3
Lokalsökmotorn garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Lokalsökmotorn ständigt är tillgänglig. Utöver otillgänglighet p.g.a. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Lokalsökmotorn ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller dess innehåll.
5.4
Lokalsökmotorns ansvar för tjänsterna som regleras av Villkoren inskränker sig till tekniska fel som beror på Lokalsökmotorns oaktsamhet och ersättningen uppgår till högst annonskostnaden.
5.5
Lokalsökmotorn ansvarar inte för, i vilken utsträckning som kontakter mellan Användare förmedlade genom Lokalsökmotorn leder till att avtal ingås mellan Användare.
5.6
I de fall Lokalsökmotorn hämtar information direkt från en hyresvärds eller säljares webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Lokalsökmotorn för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt.

6. Immateriella rättigheter
6.1 
Allt material i Lokalsökmotorn är skyddat av immateriella rättigheter. 
6.2
Användare får skriva ut enskilda sidor från Lokalsökmotorns webbsida för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Lokalsökmotorn.
6.3
Genom publicering av material i Lokalsökmotorn accepterar Användaren användningen av materialet i enlighet med dessa Villkor.

7. Politik rörande personuppgifter 
7.1 
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av Användarens personuppgifter i förbindelse med användningen av Lokalsökmotorn. 

8. Betalning
8.1
Alla köp i Lokalsökmotorn sker online och alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Betalning sker online med hjälp av ett stort utbud av kontokort, såsom Visa kort, MasterCard m.m.
8.2
Alla produkter i Lokalsökmotorn är i abonnemangsform och förnyas automatiskt genom att pengar dras eller betalas från Användarens konto när en given abonnemangsperiod löper ut. Om transaktionen inte kan genomföras prövas det igen i 30 dagar för att säkra leverering av Användarens beställda produkt. Denna tjänst säkrar att Användarens tillgång som Guldanvändare inte stoppas oavsiktligt, utan att Användaren själv önskar att avsluta status som Guldanvändare och företar en aktiv handling för att avsluta abonnemanget. Det finns ingen ytterligare bindning på abonnementet utöver den aktuella abonnemangsperiod som Användaren befinner sig i.
8.3
Vid köp av produkt i Lokalsökmotorn skickas en laglig bekräftelse på köpet via mail. Då ett abonnemang först betraktas som levererad när bekräftelsen på mail har tagits emot, kan inte abonnemanget stoppas innan det finns en rimlig säkerhet i när bekräftelsemailet har tagits emot. Abonnemanget kan därmed stoppas från och med 1½ timmar efter att abonnemanget blivit köpt.
8.4
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa när den aktuella perioden är slut.
8.5
Abonnemanget som Guldanvändare, kan stoppas när Användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på ”Din profil” överst på www.Verksamhetslokaler.se, sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa vägledningen. Abonnemanget inaktiveras av Användaren själv och får inte inaktiveras av någon tredje part. Inaktiveringen av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkra om att det inte är möjligt för andra än Användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan Användarens intention. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som Guldanvändare avslutas automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden löper ut.
8.6
På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor.
8.7
Det finns ingen ångerrätt då Lokalsökmotorn endast kan användas av verksamheter och då privatpersoner inte har rätten till att använda Lokalsökmotorns service. Vilket står i punkt 1.2.

9. Användarens användning och missbruk av Lokalsökmotorn

9.1
Missbruk av Lokalsökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Lokalsökmotorn rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott.
9.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data i Lokalsökmotorn eller på annat sätt skadar Lokalsökmotorn eller andra Användare, är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Användaren ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst och förlust av intäkter. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust. Användaren och Lokalsökmotorn har kommit överens om att de fall då en annan Användare än skadevållande Användare och som lider skada, så har Lokalsökmotorn rätt att överlåta sitt krav mot den skadevållande Användaren till den skadelidande Användaren.
9.3
Användaren får inte dekompilera (avkoda) Lokalsökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Lokalsökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Lokalsökmotorn, utöver vad som följer av normal användning.
9.4 
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till någon annan än användaren själv.

10. Tillämplig lag och tvistelösning+
10.1
Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor och andra avtal som ingås mellan Lokalsökmotorn och Användaren.