Villkor

Det är alltid gratis att registrera sig. Du kan därefter välja att uppgradera till Guldanvändare om du vill ha speciella fördelar. Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb, personlig betjäning genom att skriva till support@verksamhetslokaler.se

1. Allmänt
1.1 
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som det hänvisas till i dessa villkor eller som tillhandahålls på följande webbplats, härefter gemensamt benämnda ”Villkor”, gäller vid användningen av www.verksamhetslokaler.se, efterföljande benämnt ”Portalen”. Villkoren gäller vid användning av Portalen och gäller mellan Verksamhetslokaler.se ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, och varje Användare. Med en ”Användare” avses en person som registrerar ett konto på Portalen eller som inhämtar kontaktinformation från en annons på Portalen.
1.2
Genom Portalen levererar Verksamhetslokaler.se ApS en service, där hyresvärdar, säljare och lokalsökande kan komma i direkt, snabb och dynamisk kontakt med varandra. Som utgångspunkt är användning av Portalen kostnadsfri men Användarna har möjlighet att köpa till abonnemang, vilka ger en mängd fördelar. Alla abonnemang är löpande abonnemang, som ska stoppas av Användaren själv när Användaren inte längre har behov för detta.
1.3
Portalen är uteslutande avsedd för näringsidkare och inte för konsumenter. Om en konsument trots det upprättar en profil, förbehåller Verksamhetslokaler.se ApS sig rätten att deaktivera konsumentens användarkonto utan föregående meddelande. För det fall en konsument likväl väljer att använda Portalen anses denne göra det i egenskap av enskild näringsidkare varvid någon ångerrätt inte äger tillämpning. Annan eventuell lagstiftning som skyddar privata konsumenter är inte gällande.
1.4
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig på Portalen, då Portalen inte önskar att koppla samman användare med företag som har svårt att betala. Portalen förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse på Portalen förpliktar sig till att informera Portalen om detta omgående.

2. Registrering, cookies och e-post
2.1
Vid registrering av ett konto på Portalen eller vid inhämtande av kontaktinformation från en Användare av Portalen så accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Vid registrering av ett konto på Portalen accepterar Användaren att mottaga e-postmeddelanden från Portalen, inklusive servicemail, nyhetsbrev samt e-post med information om relevanta lokaler eller lokalsökande. Mottagande av e-post kan enkelt och selektivt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som kommer med det skickade e-postmeddelandet.
2.3
Vid registrering av ett konto accepterar Anvandaren att Portalen använder cookies, enligt villkoren för användning av cookies angivna på Portalen, vars avsikt är att optimera Användarens upplevelse av Portalen. För det fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Portalen endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparats på Användarens dator i samband med användning av Portalen. Se en detaljerad beskrivning av vår cookiepolicy här
2.4
När ett användarkonto upprättas skapas ett automatiskt genererat lösenord som Användaren alltid kan hämta genom att använda funktionen ”Glömt lösenord” på www.verksamhetslokaler.se.
2.5
Vid registrering av ett konto får Användaren tillgång till tipsa-en-vän-funktionen, varigenom Användaren, genom Portalen, kan tipsa andra om Portalen genom att skicka e-postmeddelanden. Användaren får endast tipsa de personer som Användaren känner och Användaren är ensamt ansvarig för att mottagaren accepterar mottagandet av sådana e-postmeddelanden.
2.6
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande Villkor för Portalen och Användaren accepterar att Verksamhetslokaler.se ApS har rätt till att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars varsel. Verksamhetslokaler.se ApS upplyser om väsentliga kommersiella ändringar. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren loggar in.
2.7
Användaren har rätt att när som helst avregistrera sitt användarkonto på Portalen. Abonnemang för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsperiod återbetalas inte.
2.8
Om Användaren önskar att tredje part agerar för Användaren angående Användarens profil, behöver tredje part visa fram dokumentation om att tredje part har tillåtelse att agera för Användaren. 

3. Särskilt för lokalsökande
3.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny lokal i Sverige har rätt att hämta information om lokaler eller registrera sig på Portalen. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt, och det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress, i en sökannons. Användaren är införstådd med att uppladdat material kan visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Tjänsten görs tillgänglig för konsumenter som är bosatta i Sverige. Användaren ska omedelbart efter det att lokalsökningen inte längre är aktuell, och senast inom två dagar, inaktivera annonsen. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbart avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort.
3.2
Vid registrering som lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre arbetsdagar från registreringsdagen.
3.3
Det är alltid kostnadsfritt för lokalsökande att registrera ett konto, en sökagent och en sökannons på Portalen. Det är också kostnadsfritt för lokalsökande att ta kontakt med de hyresvärdar och säljare som har friköpt en eller flera av deras annonser på Portalen. Därutöver kan lokalsökande välja att uppgradera till tjänsten Guldanvändare,  som ger en framhävd lokalsökarannons som är placerad i toppen av sökreslutaten, snabbt besked om nya lokaler, tillgång till alla bostäder samt andra fördelar som optimerar möjligheten att hitta en lokal. 
3.4
Lokalsökaren kan lägga in ett foto på sin lokalsökar-annons. Det är lokalsökarens fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, som alltid tolkas av Verksamhetslokaler.se ApS. Häribland får fotot inte vara av sexuell karaktär samt att lokalsökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Portalen.
3.5
Vid registrering som lokalsökande accepterar Användaren att Användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas med de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta Användaren via mail eller telefon angående Användarens konkreta önskemål i lokalsökningen.

4. Särskilt för hyresvärdar och säljare
4.1
Vid registrering av ett konto som hyresvärd eller säljare åtar sig Användaren att efter bästa förmåga erbjuda potentiella lokalsökande lokaler som matchar den lokalsökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen på Portalen.
4.2
Enbart hyresvärdar, säljare, mäklare och advokater som representerar hyresvärden eller säljaren får registrera ett konto på Portalen. Användare får endast annonsera en lokal som de har rätten till att agera i förhållande till. 
4.3
Hyresvärdar och säljare ansvarar till fullo för att informationen i deras annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärdar och säljare ansvarar för att de innehar nödvändiga immateriella rättigheter till allt material som laddas upp på Portalen. Hyresvärdar och säljare är införstådda med att material som laddas upp också kan komma att visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, och senast inom en vardag, efter att lokalen är såld eller uthyrd.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella lokalsökande är hyresvärden eller säljaren förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren av erbjudandet eller kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
4.5
Det är kostnadsfritt för hyresvärdar och säljare att registrera ett konto, en sökagent och en annons på Portalen. Härutöver kan man som hyresvärd eller säljare välja att uppgradera sig till Guldanvändare, vilket ger en del förmåner, inklusive åtkomst till databasen med lokalsökande på Portalen, samt gratis tillgång till kontaktinformation på sin egen annons, framhävning av sin annons eller en topplacering av sin annons i sökresultaten.
4.6
Vid registrering som hyresvärd eller säljare accepterar Användaren att Användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas med de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta Användaren via mail eller telefon angående Användarens bostäder.

5. Ansvarsbegränsning
5.1
Portalen är en annonsplattform med användargenererat innehåll, där hyresvärdar, säljare och lokalsökande publicerar annonser med lokalerbjudanden och lokalönskemål. Portalen är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Portalen och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information denne publicerar på Portalen. Portalen frånskriver sig från allt ansvar för avtal som ingås direkt, eller andra mellanhavanden, mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Portalen skadeslöst mot krav på ersättning pga. användargenererat innehåll eller pga. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång av immateriella rättigheter.
5.2
Portalen har rätt till, men ingen skyldighet, att granska av Användaren uppladdat material. Av Användaren uppladdat material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande eller väcka anstöt eller som står i strid med lagen. Portalen förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Portalens skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor.
5.3
Portalen garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Portalen ständigt är tillgängliga. Utöver otillgänglighet pga. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Portalen ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller dess innehåll.
5.4
Portalens ansvar för tjänsterna som regleras av Villkoren inskränker sig till tekniska fel som beror på Portalens oaktsamhet och ersättningen uppgår till högst annonskostnaden.
5.5
Portalen ansvarar inte för i vilken utsträckning som kontakter mellan Användare förmedlade genom Portalen leder till att avtal ingås mellan Användare.
5.6
I de fall Portalen hämtar information direkt från en hyresvärds eller säljares webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Portalen för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt.

6. Immateriella rättigheter
6.1 
Allt material på Portalen är skyddat av immateriella rättigheter. 
6.2
Användare får skriva ut enskilda sidor från Portalens webbsida för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Portalen.
6.3
Genom publicering av material på Portalen accepterar Användaren användning av materialet i enlighet med dessa Villkor.

7. Politik rörande personuppgifter 
7.1 
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av Användarens personuppgifter i förbindelse med användningen av Portalen. 

8. Betalning
8.1
Alla köp på Portalen sker online och alla priser anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt utkrävs inte då Verksamhetslokaler.se ApS är et business-to-business koncept som befinner sig i ett annat land (Danmark). Betalning sker online med hjälp av ett stort utbud av kontokort, såsom Visa kort, MasterCard m.m.
8.2
Det är möjligt att uppgradera till tjänsten Guldanvändare och få ta del av unik tjänst. Alla produkter på Portalen är i abonnemangsform och förnyas automatiskt genom att pengar dras eller betalas från Användarens konto när en given abonnemangsperiod löper ut (om transaktionen inte kan genomföras prövas den igen i 30 dagar för att säkra leverering av Användarens beställda produkt). Denna tjänst säkrar att Användarens tillgång som Guldanvändare inte stoppas oavsiktligt, utan att Användaren själv önskar att avsluta status som Guldanvändare och företar en aktiv handling för att avsluta abonnemanget. Det finns ingen ytterligare bindning. Vid köp av produkt på Verksamhetslokaler.se skickas en laglig bekräftelse på köpet via mail. Då ett abonnemang först betraktas som levererad när bekräftelsen på mail har tagits emot, kan inte abonnemanget stoppas innan det finns en rimlig säkerhet i när bekräftelsemailet har tagits emot. Abonnemanget kan därmed stoppas från och med 3 timmar efter att abonnemanget blivit köpt. Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa när den aktuella perioden är slut. Abonnemanget som Guldanvändare, kan stoppas när användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa vägledningen. Abonnemanget inaktiveras av Användaren själv. Inaktiveringen av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkra om att det inte är möjligt för andra än användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan användarens intention. På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som Guldanvändare avslutas automatiskt när den akutella abonnemangsperioden löper ut.

9. Användarens användning och missbruk av Portalen
9.1
Missbruk av Portalen eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Portalen rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren pga. väsentligt avtalsbrott.
9.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data på Portalen eller på annat sätt skadar Portalen eller andra Användare så är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Användaren ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst och förlust av intäkter. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust. Användaren och Portalen har kommit överens om att för det fall en annan Användare än skadevållande Användare lider skada så har Portalen rätt att överlåta sitt krav mot den skadevållande Användaren till den skadelidande Användaren.
9.3
Användaren får inte dekompilera (avkoda) Portalen eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Portalen, inklusive struktur och sammansättningen av Portalen, utöver vad som följer av normal användning. 

10. Tillämplig lag och tvistelösning
10.1
Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor och andra avtal som ingås mellan Portalen och Användaren.