Underhållsplan

8. juni 2023 | Skrivet av: Leonora Jensen
Underhållsplan

Vad är en Underhållsplan?

En underhållsplan är av central betydelse inom fastighetsbranschen. Genom att planera och genomföra nödvändigt underhåll och renovering av fastigheter syftar denna plan till att säkerställa deras långsiktiga värde och funktionalitet. En gedigen underhållsplan baseras på en grundlig bedömning av fastighetens skick och identifierar potentiella underhållsbehov och renoveringsarbeten som bör utföras.

Hur påverkar en Underhållsplan Fastighetsmarknaden?

Genom att genomföra en detaljerad inventering av fastighetens byggnadsdelar och installationer, till exempel tak, fasader, VVS-system, elsystem och hissar, kan en underhållsplan utvärdera tillståndet för varje del och dess förväntade livslängd. Baserat på denna information kan en tidsplan skapas för genomförandet av underhållsåtgärder och renoveringar. Underhållsplanen spänner ofta över flera år och inkluderar även uppskattade kostnader för varje åtgärd.

En välgjord underhållsplan har flera positiva effekter på fastighetsmarknaden. Den bidrar först och främst till att minska driftsstörningar och skador på fastigheten, vilket på sikt minskar reparationsoch underhållskostnaderna. Dessutom ökar fastighetens attraktionskraft och värde på marknaden då potentiella köpare och hyresgäster ser positivt på fastigheter med välgenomtänkta underhållsplaner. Genom att erbjuda en bättre förutsägbarhet när det gäller kostnader och planering av underhållsåtgärder, gynnar en underhållsplan även fastighetsägarna.

Kan du ge ett exempel på en Underhållsplan?

För att exemplifiera kan en bostadsrättsförening som har en välskriven underhållsplan visa på en långsiktig strategi för att bevara fastighetens värde och kvalitet. Detta kan öka förtroendet hos potentiella köpare och därmed skapa en högre efterfrågan på föreningens lägenheter. Som en konsekvens kan priserna på bostadsrätterna stiga och det kan bli mer attraktivt att investera i fastigheten.