Villkor

Om frågor eller problem uppstår finns alltid support@Verksamhetslokaler.se för personlig betjäning. Du kan även få ytterligare information genom att ringa vår informationstelefon på telefonnummer 08-52503883. Vänligen notera att informationstelefonen inte erbjuder någon personlig betjäning.

1. Allmänt
1.1 
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som hänvisas till i dessa, härefter gemensamt benämnda ”Villkoren”, gäller vid användning av webbplatsen www.verksamhetslokaler.se, härefter benämnd ”Lokalsökmotorn”. Lokalsökmotorn tillhandahålls av Verksamhetslokaler.se ApS som är en bifirma till Rentbuyestate.com Sweden ApS, Organisationsnummer: 34625395 (”Verksamhetslokaler.se”), med adress Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C, Danmark. Villkoren gäller mellan Verksamhetslokaler.se (ibland även angivet som ”vi” i dessa Villkor) och varje användare som registrerar ett konto i Lokalsökmotorn (”Användare”). Som alternativa uttryck för ”Användare” används i dessa villkor lokalsökande respektive lokalägare.
1.2
Den aktuella versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på www.Verksamhetslokaler.se.
1.3
Lokalsökmotorn är uteslutande till företag och får endast användas av verksamheter med ett aktivt Organisationsnummer. Lokalsökmotorn får inte användas av privatpersoner. Om en privatperson ändå upprättar en profil i Lokalsökmotorn, kan denna profil bli inaktiverad. Det finns inte möjlighet för återbetalning då en privatperson väljer att nyttja Lokalsökmotorn, det ger även ingen ångerrättsskyldighet om en privatperson ändå använder sig av Lokalsökmotorn.
1.4
Genom Lokalsökmotorn levererar Verksamhetslokaler.se ApS en service, där hyresvärdar, säljare och lokalsökande kan komma i direkt, snabb och dynamisk kontakt med varandra. Som utgångspunkt är användning av Lokalsökmotorn kostnadsfri men Användarna har möjlighet att köpa till ett abonnemang, vilka ger en mängd fördelar. Alla abonnemang är löpande abonnemang, som ska stoppas av Användaren själv när Användaren inte längre har behov för detta.
1.5
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig i Lokalsökmotorn, då Lokalsökmotorn inte önskar att koppla samman användare med företag som har svårt att betala. Lokalsökmotorn förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse i Lokalsökmotorn förpliktar sig till att informera Lokalsökmotorn om detta omgående.

2. Tjänsten
2.1
Lokalsökmotorn crawlar nätet (d.v.s. söker) efter lokalsannonser som är fritt tillgängliga på internet. Lokalsökmotorn är också en automatiskt marknadsplattform där Användare kan ladda upp Användargenererat innehåll i form av lokal- och lokalsökannonser där lokalsökande och lokalägare kan få tillgång till relevanta sökresultat i form av lokalsökande eller lediga lokaler. 
2.2
Lokalsökande:
Lokalsökmotorn är primärt en sökmotor för lokalsannonser. Lokalsannonserna ligger fritt tillgängliga på internet, men genom Lokalsökmotorn får lokalsökande en samlad överblick över ett stort antal lediga lokaler som annonseras på internet. Lokalsökmotorn crawlar nätet (d.v.s. söker) efter annonser om lediga lokaler och tar med ett fåtal rådata om de lediga lokalerna i sökresultaten. Om den lokalsökande vill få ytterligare information gällande lokalen skickas den lokalsökande vidare till originalannonsen på en annan webbsida. En mindre del av lokalannonserna i Lokalsökmotorn är dock upprättade av lokalägarena själva. För mer information gällande vilka tjänster lokalsökande som ej betalande Användare respektive GuldAnvändare får, se avsnitt 4.3 nedan.
2.3
Lokalägare:
 Lokalsökmotorn är primärt en sökmotor för lokalsannonser. Lokalsannonserna ligger fritt tillgängliga på internet, men genom Lokalsökmotorn får lokalsökande en samlad överblick över ett stort antal lediga lokaler som annonseras på internet. Lokalsökmotorn crawlar nätet (d.v.s. söker) efter annonser om lediga lokaler och tar med ett fåtal rådata om de lediga lokalerna i sökresultaten. Genom Lokalsökmotorn kan lokalägare marknadsföra sina lediga lokaler. Lokalägare kan upprätta lokalsannonser över lediga lokaler som publiceras i Lokalsökmotorn och kan även bli kontaktade av lokalsökande som är GuldAnvändare i Lokalsökmotorn. För en närmare beskrivning av de tjänster som lokalägaren får som ej betalande Användare respektive GuldAnvändare, se avsnitt 5.5 nedan.

3. Registrering, e-post och cookies
3.1
Vid registrering av ett konto i Lokalsökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
3.2
Vid registrering av ett konto i Lokalsökmotorn accepterar Användaren att ta emot e-postmeddelanden från Lokalsökmotorn med information om relevanta lokaler eller lokalsökande, inklusive servicemail. Detta är en väsentlig del av den tjänst som tillhandahålls av Verksamhetslokaler.se. Mottagande av e-postmeddelande kan enkelt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som finns med i de utsända e-postmeddelandena. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren själv kan ställa in vilken typ av e-post som Användaren önskar ta emot eller om Användaren inte vill ta emot någon e-post överhuvudtaget. Användaren kan dessutom när som helst återkalla sitt samtycke genom att avregistrera sin profil, vilket sker längst ner på sidan ”Din information” under ”Din profil”. Därtill är det möjligt att avregistrera sig från e-postmeddelanden som innehåller information om relevanta lokaler eller lokalsökande genom att radera sökagenten.
3.3
Lokalsökmotorn använder cookies för att optimera Användarens upplevelse av Lokalsökmotorn. För de fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Lokalsökmotorn endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparas i Användarens dator i samband med användning av Lokalsökmotorn. Se en beskrivning av vår cookiepolicy här.
3.4
Ändring av villkoren:
 Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad gällande Villkoren för Lokalsökmotorn och Användaren accepterar även att Lokalsökmotorn har rätt att ensamt besluta om att ändra Villkoren. Om det görs materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för Användaren kommer detta att kommuniceras senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren är inloggad. Om Användaren vid något tillfälle önskar upphöra användningen av Lokalsökmotorn på grund av en sådan ändring i Villkoren, kan Användaren avsluta sitt konto enligt vad som anges under avsnitt 3.5. Om ändringarna avser villkor för vilka förnyat samtycke krävs, ombeds Användaren uppdatera samtycket nästa gång Användaren loggar in på sitt konto.
3.5
Avregistrering av konto Användaren har rätt att när som helst avregistrera sitt användarkonto hos Lokalsökmotorn. Användarens tillgång till Lokalsökmotorn upphör när kontot avregistrerats. Abonnemanget för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för ytterligare abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsavgift återbetalas inte.  

4. Särskilt för lokalsökande
4.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny lokal i Sverige har rätt att hämta information om lokaler eller registrera sig i Lokalsökmotorn. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt. Det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress i en sökannons. Användaren samtycker till att uppladdat material visas hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Användaren ska omedelbart inaktivera annonsen när den inte längre är aktuell. Överträdelse av denna bestämmelse innebär att Verksamhetslokaler.se har rätt att omedelbart stänga av Användarens konto och att Användarens annonser kan tas bort.
4.2
Vid registrering som lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre vardagar från registreringsdagen.
4.3
Det är kostnadsfritt för lokalsökande att 1). registrera ett konto, en sökagent 2). upprätta en sökannons i Lokalsökmotorn 3). få besked om relevanta lokaler per e-post, 4). ta kontakt med de lokalägare som är GuldAnvändare och 5). bli kontaktad av de lokalägare som är GuldAnvändare. Därutöver kan lokalsökande välja att uppgraderas till tjänsten GuldAnvändare genom att teckna ett abonnemang mot betalning (se vidare under avsnitt 9). En uppgradering till GuldAnvändare ger följande fördelar: 1). en framhävd lokalssökannons som är placerad högt upp i sökresultaten, 2). lokalsökande kan kontakta samtliga lokalägare (d.v.s. inte bara GuldAnvändare) som publicerat annonser i Lokalsökmotorn, 3). snabbt besked om nya lokaler och 4). tillgång till information om alla lediga lokaler i Lokalsökmotorn, d.v.s. även de lokaler som finns hos allmännyttiga lokalsbolag (notera att dessa kan ha avgiftsbelagda lokalköer).
4.4
Lokalsökande kan lägga in ett foto på sin lokalssökarannons. Det är lokalsökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligen får användas på detta sätt. Fotot får inte vara av sexuell karaktär. Om det finns uppladdat material som gör intrång i andras rättigheter eller i övrigt är olagligt eller påstås vara det kan materialet komma att tas bort vid upptäckt.
4.5
Lokalägare kan ta emot lokalsökandes kontaktuppgifter och därmed kontakta lokalsökande via e-post eller telefon om lokalsökande upprättat en lokalssökarannons. Den ena part ska vara GuldAnvändare för att lokalägaren ska kunna rekvirera lokalsökandes kontaktinformation.
4.6
Lokalsökande och lokalägare ansvarar för att hyres- köpsförhållandet följer alla gällande lagar och regler, inbegripet men inte begränsat till skattelagstiftningen. I de fall lokalsökande  i sin lokalssökarannons erbjuder sig att hjälpa lokalägaren med sysslor, eller lokalägaren efterfrågar sysslor av lokalsökande, måste det vara fråga om sedvanliga, lagliga och icke-kränkande tjänster (det får bl.a. inte erbjudas eller efterfrågas tjänster av sexuell karaktär). Lokalsökande ska alltid mottaga och lokalägaren alltid erlägga särskild ersättning för tjänsterna i överensstämmelse med gällande lag. Det är inte tillåtet för lokalsökande  att mottaga ersättning, eller för lokalägaren att erlägga ersättning för tjänsterna genom en reduktion av hyran. Användarna ansvarar själva för erbjudandet om tjänster, samt avtal därom är i överensstämmelse med gällande lag, däribland avser lämnande av uppgifter om inkomst till skattemyndigheten och att samtliga eventuella skatter och avgifter erläggs enligt lag.

5. Särskilt för lokalägaren

5.1
Vid registrering av ett konto som lokalägare åtar sig Användaren, att efter bästa förmåga erbjuda potentiella lokalsökande lokaler som matchar den lokalsökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen i Lokalsökmotorn.
5.2
Enbart hyresvärd och mäklare som representerar lokalägaren får registrera ett konto som lokalägare i Lokalsökmotorn. Användaren garanterar att de endast erbjuder lokaler som Användaren har rätt att hyra ut.
5.3
Lokalägaren ansvarar till fullo för att informationen i dess annonser är riktig och sanningsenlig. Lokalägaren samtycker till att material som laddas upp visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna bestämmelse innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, senast inom en vardag efter att lokalen är såld eller uthyrd. Om material som är uppladdat gör intrång i andras rättigheter eller i övrigt är olagligt, eller påstås vara det kan materialet komma att tas bort vid upptäckt. 
5.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella lokalsökande är lokalägaren förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren, i erbjudandet eller i kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
5.5
Det är kostnadsfritt för lokalägare att 1). registrera ett konto, en sökagent och en annons i Lokalsökmotorn, 2). få besked om relevanta lokalsökande per e-post, 3). kontakta, respektive bli kontaktad av de lokalsökande som har uppgraderats till GuldAnvändare. Härutöver kan lokalägaren välja att uppgradera sig till GuldAnvändare genom att teckna ett abonnemang mot betalning (se vidare under avsnitt 9). En uppgradering till GuldAnvändare ger följande förmåner: 1). lokalägarens annons framhävs och ger en placering högt upp i sökresultaten, 2). lokalägaren får tillgång till databasen med lokalsökande i Lokalsökmotorn och kan ta kontakt med samtliga lokalsökande (både ej betalande och GuldAnvändare) som har publicerat en annons och 3). lokalägaren kan bli kontaktad av samtliga lokalsökande (både ej betalande och GuldAnvändare).
5.6
Lokalsökande kan ta emot lokalägarens kontaktuppgifter och därmed kontakta lokalägaren via e-post eller telefon om lokalägaren har upprättat en lokalsannons. Den ena part ska vara GuldAnvändare för att lokalsökande ska kunna rekvirera lokalägaren kontaktinformation.  

6. Ansvarsbegränsning
6.1 
Lokalsökmotorn är också en annonsplattform, där lokalägare och lokalsökande  publicerar/laddar upp annonser med lokalserbjudanden och lokalönskemål. Verksamhetslokaler.se är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet i Lokalsökmotorn och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i och utformningen av de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information som publiceras i Lokalsökmotorn. Verksamhetslokaler.se frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Verksamhetslokaler.se skadeslöst mot krav på ersättning p.g.a. att Användargenererat innehåll gör intrång i immateriella rättigheter eller strider mot lag (se avsnitt 7) eller p.g.a. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller gällande lag eller gör intrång i immateriella rättigheter.
6.2
Verksamhetslokaler.se har rätt men ingen skyldighet att granska Användarens uppladdade material. Användarens uppladdade material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande, väcka anstöt eller som står i strid med lag. Verksamhetslokaler.se förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Verksamhetslokaler.se skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor.
6.3
Verksamhetslokaler.se garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Lokalsökmotorn ständigt är tillgängliga. Utöver otillgänglighet p.g.a. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar, vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Verksamhetslokaler.se ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller deras innehåll. Ersättningen uppgår högst till vad Användaren har betalat i abonnemangskostnader. 
6.4
Lokalsökmotorn ansvarar inte för i vilken utsträckning kontakten mellan Användare kommmer till stånd genom Lokalsökmotorn och om den leder till att avtal ingås mellan Användarna. Lokalsökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan lokalsökande och lokalägaren.
6.5
I de fall Lokalsökmotorn hämtar information direkt från en lokalägares webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Verksamhetslokaler.se för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt. Motsvarande gäller även för Användargenererat innehåll.

7. Immateriella rättigheter 
7.1 
Verksamhetslokaler.se överlåter inga immateriella rättigheter till Användaren, varken helt eller delvis. Ingen del av Lokalsökmotorn får användas på annat sätt än inom ramen för en normal användning. 
7.2
Användare får skriva ut (eller på annat sätt framställa ett eller några få) enskilda sidor från Lokalsökmotorns webbsida för privat bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, distribuera något material eller sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Lokalsökmotorn.
7.3
Med Användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en Användare skapar och/eller lägger upp på webbsidan www.Verksamhetslokaler.se, t.ex. bilder och texter. Användaren garanterar att den innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att själv ha skapat det eller genom att ha erhållit nödvändiga tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på webbplatsen www.Verksamhetslokaler.se. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll ger Användaren Verksamhetslokaler.se en obegränsad rätt att under tiden det Användargenererade innehållet finns tillgängligt i Lokalsökmotorn och två månader därefter, fritt förfoga över det Användargenererade innehållet genom att t.ex. lagra och kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners, på sociala medier och liknande.
7.4
Genom publicering av material i Lokalsökmotorn accepterar Användaren användningen av Användargenererat material i enlighet med dessa Villkor.

8. Behandling av personuppgifter
8.1
Verksamhetslokaler.se samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med vad som anges i Integritetspolicyn.  

9. GuldAnvändare 

9.1
Både lokalsökande och lokalägare kan registrera ett konto i Lokalsökmotorn, en sökagent och publicera en annons utan kostnad. Användare kan även välja att mot betalning teckna ett abonnemang och på så sätt uppgraderas till GuldAnvändare. Då erhålls bl.a. de fördelar som beskrivs i avsnitt 4.3 och 5.5 ovan (”Guldabonnemang”).
9.2
Guldabonnemanget löper under en period om 7 dagar (”Abonnemangsperioden”) och förnyas automatiskt om Användaren inte säger upp abonnemanget under denna period. Notera att Guldabonnemanget måste sägas upp innan Abonnemangsperioden utlöper, för att inte förnyas med en period om 7 dagar i taget. Detta innebär att om Användaren inte avslutat abonnemanget inom Abonnemangsperioden, kommer Lokalsökmotorn att dra abonnemangskostnaden från det betalkort Användaren har registrerat. Uppsägning av abonnemanget sker enligt vad som framgår under avsnitt 11.1. Vid uppsägning återbetalas inte erlagd abonnemangsavgift. Abonnemanget kan inte sägas upp via hemsidan de första tre timmarna efter köpet. Abonnemanget kan dock alltid, från den tidspunkt det köps, sägas upp genom att skicka ett mail till support@verksamhetslokaler.se. Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras, kommer lokalsökmotorn försöka att företa betalningen igen i en period för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att användaren inte oavsiktligt mister tjänsten och de fördelar som användaren förväntar att erhålla. Lokalsökmotorn kommer även försöka att företa betalningen när användaren försöker att tillgå de fördelstjänster som abbonemanget ger, och som användaren förväntar att användaren har.
9.3
Första gången Användaren tecknar ett Guldabonnemang erbjuds möjlighet att teckna ett Guldabonnemang för en dag mot en ersättning som vid var tid anges på webbsidan www.Verksamhetslokaler.seAnvändaren godkänner att detta abonnemang automatiskt övergår till ett sedvanligt Guldabonnemang som utlöper under en period om 7 dagar enligt avsnitt 9.2 ovan, såvida inte Användaren säger upp abonnemanget under den första dagen. Uppsägning sker enligt vad som framgår under avsnitt 11.1. Vid uppsägning återbetalas inte erlagd abonnemangsavgift. Vänligen notera att erbjudandet endast ges den första gången Användaren tecknar ett Guldabonnemang.
9.4 
Tecknande av Guldabonnemang sker på följande sätt: 1) Registrera ett användarkonto eller logga in på existerande användarkonto. 2) Välj ”Köp” i menyn under ”Din profil”. 3) Bekräfta att du önskar upprätta ett abonnemang och att Lokalsökmotorn får dra kostnaden från ditt betalkort varje gång en ny Abonnemangsperiod påbörjas. 4) Ange din betalningsinformation och godkänn köpet. Så snart Användaren har godkänt köpet aktiveras Guldabonnemanget.

10. Pris och betalning
10.1
Verksamhetslokaler.se tillhandahåller Guldabonnemang för en kostnad som anges på webbsidan www.Verksamhetslokaler.se från tid till annan. Betalning är möjlig via kredit-/kontokort som Verksamhetslokaler.se informerar Användaren om.
10.2
Abonnemangsavgiften debiteras i förskott för en period om 7 dagar i taget genom att pengar dras eller betalas från det betalkort som Användaren har registrerat. Motsvarande gäller för avgiften under Provperioden. På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor. 
10.3
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget att upphöra när den pågående abonnemangsperioden utlöper.

11. Avslutande av abonnemang
11.1
Guldabonnemanget kan sägas upp när Användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på ”Din profil” överst på www.Verksamhetslokaler.se, sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa instruktionen. Uppsägning av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkerställa att det inte är möjligt för andra än Användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan Användarens avsikt. Användaren kan också säga upp abonnemanget genom att kontakta Verksamhetslokaler.se på annat sätt, exempelvis genom att skicka ett mail till support@Verksamhetslokaler.se. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som GuldAnvändare avslutas automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden utlöper. Erlagd abonnemangsavgift återbetalas inte.

12. Reklamation
12.1
Om Användaren vill reklamera Lokalsökmotorn måste det göras utan onödigt dröjsmål efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet och fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast 3 år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att Användaren förlorar rätten till påföljd.

13. Användarens användning och missbruk av Lokalsökmotorn
13.1
Missbruk av Lokalsökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Lokalsökmotorn rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott.
13.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data i Lokalsökmotorn eller på annat sätt skadar Lokalsökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust.
13.3
Användaren får inte avkoda Lokalsökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Lokalsökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Lokalsökmotorn utöver vad som följer en normal användning.
13.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge license, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Lokalsökmotorn till någon annan än Användaren själv.  

14.Tillämplig lag och tvistelösning
14.1
Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Lokalsökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning. Varje tvist mellan Lokalsökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans. Om Användaren är konsument och bosatt i Sverige, kan Användaren dock bestämma att tvisten ska avgöras av en svensk domstol.